osnovna svojstva deljivosti

Deljivost brojem 3 – zadaci

1. zadatak: Koji od sledećih brojeva su deljivi sa 3?

 • 301
 • 402
 • 111
 • 9087

2. zadatak: Umesto zvezdice upiši cifru tako da dobijeni broj bude deljiv sa 3. (odredi sva moguća rešenja)

 • 107*5
 • 54*
 • 339*10
Advertisements

Ako je prirodan broj deljiv sa 3, onda je zbir njegovih cifara deljiv sa 3.

Ako je zbir cifara prirodnog broja deljiv sa 3, onda je taj broj deljiv sa 3.

primer:

Broj 72 je deljiv sa 3 jer je zbir njegovih cifara 7+2=9 deljiv sa 3.

Broj 211 nije deljiv sa 3 jer zbir njegovih cifara 2+1+1=4 nije deljiv sa 3.

1. zadatak: Odredi skup dekadnih jedinica kojima je deljiv broj:

 • 7 400
 • 500 000
 • 3 000 000
 • 8

Prirodan broj je deljiv dekadnom jedinicom ako se završava sa najmanje onoliko nula koliko ima ta dekadna jedinica.

primer:

Broj 287000 je deljiv dekadnim jedinicama 10, 100 i 1000.

Definicija: Neka su m i n prirodni brojevi. Broj m je deljiv sa n ako postoji prirodan broj za koji važi da je m=k·n. Pišemo n  ⁄  m.

Broj n je delilac broja m, a broj m nazivamo sadržaocem broja n.

Oblak oznaka